Algemene voorwaarden

We doen altijd zaken met eerlijkheid en integriteit en respecteren onze klanten te allen tijde. Boekingsvoorwaarden zijn echter noodzakelijk om richtlijnen op te stellen en verwarring te voorkomen. Hieronder volgen de Algemene Boekingsvoorwaarden voor WimbledonDebentureOwners.com ("WDO").

Door onze website, WimbledonDebentureOwners.com, te bezoeken, te gebruiken of er een bestelling te plaatsen, stemt u er uitdrukkelijk mee in gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen en zich te houden aan deze voorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de website.

Houd er rekening mee dat alle tickets en reispakketten afhankelijk zijn van beschikbaarheid op het moment van boeking en dat onze verkoopprijzen onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen als gevolg van de veranderende vraag en aanbod van Wimbledon Debenture tickets. U kunt er zeker van zijn dat de prijzen niet zullen stijgen nadat een contract tussen ons tot stand is gekomen.

WE VRAGEN U ER NOTA VAN TE NEMEN DAT DE VERKOOP VAN WIMBLEDON DEBENTURE TICKET- EN REISPAKKETTEN DOOR WIMBLEDONDEBENTUREOWNERS.COM ("WDO"), UITDRUKKELIJK AFHANKELIJK IS VAN DE HIERONDER VERMELDE BOEKINGSVOORWAARDEN (OOK WEL HET "CONTRACT" GENOEMD). DOOR U VOORGESTELDE VOORWAARDEN DIE EEN AANVULLING VORMEN OP OF IN STRIJD ZIJN MET DEZE BOEKINGSVOORWAARDEN WORDEN UITDRUKKELIJK DOOR WDO AFGEWEZEN.

 

Algemene voorwaarden

(A) Deze algemene voorwaarden, samen met het reserveringsverzoek, vormen de overeenkomst tussen u (de "Klant") en WimbledonDebentureEigenaren.com ("WDO", "wij", "us") voor de levering van de Diensten (de "Contract").

(B) Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat je je boekingsaanvraag bij ons indient en neem contact met ons op om eventuele vragen te bespreken. Alle boekingen zijn onderhevig aan de volgende Algemene Voorwaarden en we accepteren geen boekingen onder andere voorwaarden.

 

1. Interpretatie en definities

1.1 Termen met een hoofdletter die in deze Voorwaarden worden gebruikt, hebben de volgende betekenis.

 • "Online Boekingsformulier"betekent het standaard online boekingsproces van WDO waarmee een klant Diensten kan aanvragen;
 • "Reserveringsaanvraag" betekent ofwel: (a) het indienen van een ingevuld online Boekingsformulier bij WDO door de Klant met specificatie van de gevraagde Diensten; of (b) de Klant met specificatie van de Diensten die hij nodig heeft (en het verstrekken van andere door WDO gevraagde informatie) op een andere methode dan het online Boekingsformulier (zoals per e-mail), op voorwaarde dat WDO als enige bevoegd is om de geldigheid van een dergelijk verzoek te bepalen;
 • "Annuleringskosten" heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in Clausule 11.1;
 • "Annuleringsverzoek" heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in Clausule 11.1;
 • "Bevestiging factuur" betekent de factuur die aan u wordt verstrekt om de details van uw reservering en de te betalen bedragen voor de Diensten te bevestigen;
 • "Aanvangsdatum" betekent de datum waarop de Bevestigingsfactuur wordt uitgegeven;
 • "Contract" heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in overweging (A);
 • "Digitale tickets" betekent de Tickets die beschikbaar zijn in een elektronisch formaat, meestal toegankelijk via een App op een Smartphone;
 • "Evenement" betekent de gebeurtenis die in de Boekingsaanvraag wordt gespecificeerd;
 • "Evenement Documentatie" betekent items die zijn opgenomen in het verkochte Pakket (anders dan Tickets) met betrekking tot het Evenement en/of de Diensten, met inbegrip van (in voorkomend geval, maar niet beperkt tot) Reizen, hotelaccommodatie, restaurants, routes, locatiekaarten;
 • "Gebeurtenis van overmacht" betekent elke omstandigheid waarover een Partij redelijkerwijs geen controle heeft, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, ongunstige weersomstandigheden, natuurrampen, overstromingen, droogte, aardbevingen, andere natuurrampen, epidemieën of pandemieën, terroristische aanslagen, burgeroorlogen, onlusten of rellen, oorlog, oorlogsdreiging of -voorbereiding, gewapende conflicten, instelling van sancties, embargo of verbreking van diplomatieke betrekkingen, nucleaire, chemische of biologische besmetting of sonische dreiging, enige wet of enige actie ondernomen door een regering of overheidsinstantie, instorting van gebouwen, brand, explosie of ongeval, enig arbeids- of handelsgeschil, staking, industriële actie of uitsluiting (anders dan in elk geval door de getroffen Partij, of bedrijven in dezelfde groep als die Partij), wanprestatie door leveranciers of onderaannemers (anders dan door bedrijven in dezelfde groep als de getroffen Partij) en onderbreking of storing van nutsvoorzieningen;
 • "Organisator" betekent (voor zover van toepassing op het Evenement) de locatie, organisator, promotor of organisatie die verantwoordelijk is voor het hosten en organiseren van het Evenement;
 • "Pakket" heeft betrekking op de totale levering van de Diensten;
 • "Feest" betekent elk van de Klant en WDO (samen de "Partijen");
 • "Georganiseerd evenement" heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in Clausule 5.2;
 • "Diensten" betekent de levering van Tickets, Reizen en/of diensten waarom in de Boekingsaanvraag wordt verzocht;
 • "Vervangend evenement" heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in Clausule 5.3 (a);
 • "Leverancier" betekent de derde partij waarvan WDO Tickets, producten of diensten betrekt om haar verplichtingen onder de Overeenkomst na te komen;
 • "Ticket App"betekent het digitale ticketplatform dat door de Organisator is opgezet voor het beheer en de overdracht van de Digitale Tickets;
 • "Tickets" betekent de tickets, toegangskaarten of andere dergelijke documentatie met betrekking tot toegang tot het Evenement;
 • "Reizen" betekent reisarrangementen van en naar het Evenement, inbegrepen in het Pakket;
 • "Website" betekent WimbledonDebentureOwners.com.

1.2 Als er een conflict is tussen deze Algemene Voorwaarden en de Boekingsaanvraag, dan prevaleren deze Algemene Voorwaarden.

1.3 Een verwijzing naar schrijven of schrijven omvat ook e-mails.

 

2. Aanvaarding, aanvang & duur van het contract

2.1 Het door de Klant ingediende reserveringsverzoek geldt als aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden door de Klant.

2.2 De reserveringsaanvraag van de klant wordt geacht door ons te zijn geaccepteerd en het contract gaat in op de ingangsdatum. Het contract blijft van kracht tenzij het wordt beëindigd in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

2.3 In deze Algemene Voorwaarden zijn eventuele bijzondere voorwaarden opgenomen die van toepassing zijn op een Evenement, met inbegrip van voorwaarden die door de Organisator beschikbaar zijn gesteld of op verzoek verkrijgbaar zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om dergelijke bijzondere voorwaarden te verkrijgen, te lezen en na te leven.

 

3. Betalingsvoorwaarden

3.1 De Klant zal:

(a) betaal 100% ("Volledige betaling"), of een ander percentage dat aan de Klant is meegedeeld ("Statiegeld"), van het totale bedrag dat moet worden betaald voor de Diensten (zoals gedetailleerd in de Bevestigingsfactuur) uiterlijk op de betalingsdatum die is vermeld in de Bevestigingsfactuur, en;

(b) indien een voorschot is betaald, het uitstaande saldo betalen uiterlijk 90 dagen voor het Evenement, of de datum vermeld in de Bevestigingsfactuur ("Saldo")

3.2 Als WDO minder dan 90 dagen voor het Evenement een Boekingsaanvraag ontvangt, dan is, onder voorbehoud van aanvaarding van de Boekingsaanvraag door WDO, het totaal verschuldigde bedrag voor de Diensten (zoals uiteengezet in de Bevestigingsfactuur) onmiddellijk verschuldigd en dient de Klant binnen 5 werkdagen na ontvangst van de Bevestigingsfactuur (of een eerdere datum waarop WDO betaling eist) te betalen.

3.3 Zonder WDO's andere rechten of rechtsmiddelen te beperken, als de Klant enig verschuldigd bedrag onder de Overeenkomst niet betaalt op de vervaldatum voor een dergelijke betaling:

(a) WDO kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving; en

(b) zal de Klant de Annuleringskosten betalen in overeenstemming met artikel 11.1.

3.4 WDO is niet verplicht Documentatie voor Evenement of Tickets te verzenden totdat de Klant alle aan WDO verschuldigde bedragen heeft betaald in overeenstemming met artikel 3.1 of 3.2 (al naar gelang van toepassing).

 

4. Evenementen: Datum, tijden & toelating

4.1 Alle geadverteerde data, aanvangstijden, programma's en schema's met betrekking tot Evenementen kunnen worden gewijzigd. Alle Services zijn onderhevig aan het recht van de Organisator om de datum, aanvangstijden, programma's of schema's van een Evenement te wijzigen of aan te passen als gevolg van gebeurtenissen of omstandigheden waarover de Organisator redelijkerwijs geen controle heeft.

4.2 Geleverde tickets zijn voor de getoonde datum en locatie en geven geen recht op het bekijken van een bepaalde wedstrijd of individuele speler.

4.3 Toegang tot een Evenement is onderworpen aan de toelatingsvoorwaarden van de Organisator. Neem rechtstreeks contact met hen op.

 

5. Wijziging, uitstel of annulering van een evenement

5.1 WDO treedt niet op als gastheer of organisator van evenementen en geeft geen garantie dat een Evenement doorgang zal vinden. WDO is niet in verzuim ten aanzien van de Overeenkomst door de annulering, uitstel of afzien van een Evenement.

5.2 Indien een Evenement wordt uitgesteld en herschikt voor een alternatieve datum ("Georganiseerd evenement"), kan WDO, naar eigen goeddunken, ofwel:

(a) het reserveringsverzoek van de Klant verplaatsen naar het Herschikte Evenement, in welk geval dit Contract (en de verplichtingen van de Partijen op grond daarvan) onverlet blijven en, voor zover nodig om de voorwaarden van het Contract ten uitvoer te leggen, het reserveringsverzoek dient te worden gelezen als verwijzend naar het Herschikte Evenement; of

(b) de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Klant en de Klant ontvangt een restitutie die beperkt is tot het bedrag dat WDO van de Leverancier heeft ontvangen minus eventuele boekings- en/of administratiekosten.

5.3 Als een Evenement wordt geannuleerd (en niet opnieuw wordt gepland), kan WDO, naar eigen goeddunken:

(a) u een alternatief evenement van vergelijkbare aard en waarde aanbieden ("Vervangend evenement"). Je moet ons binnen 7 dagen nadat je het Vervangende Evenement is aangeboden laten weten of je het wilt accepteren. Als je het vervangende evenement accepteert, worden de voorwaarden van de Bestelling geacht dienovereenkomstig te zijn gewijzigd. Als u de vervangende gebeurtenis niet wilt accepteren of niet binnen het bovengenoemde tijdsbestek reageert, behandelen wij dit als een verzoek om de overeenkomst te annuleren, met inachtneming van onze annuleringsvoorwaarden zoals uiteengezet in artikel 11.

(b) Als de Leverancier terugbetalingen aan WDO mogelijk maakt en autoriseert, ontvangt de Klant een overeenkomstige terugbetaling die beperkt is tot het bedrag dat WDO van de Leverancier heeft ontvangen minus eventuele boekings- en/of administratiekosten.

5.4 In het geval van gedeeltelijke annulering of afgelasting van een meerdaags Evenement, zijn eventuele compensatieaanbiedingen met betrekking tot gedeeltelijke afgelasting van een Evenement onderworpen aan Artikel 5.3 en aan de voorwaarden van de betreffende Organisator en/of ter beoordeling van de Organisator en kunnen niet worden gegarandeerd.

5.5 De Klant wordt geadviseerd om op eigen kosten een uitgebreide verzekering af te sluiten ter dekking van eventuele risico's in verband met de annulering van het Evenement.

 

6. Wijzigingen in de boeking door WDO

6.1 WDO mag, naar eigen goeddunken, de Diensten wijzigen, weglaten of anderszins veranderen wanneer dit noodzakelijk is (inclusief wanneer dit nodig is door toedoen van de Organisator, de Leverancier of een andere relevante derde partij) en is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens de Klant voor dergelijke veranderingen.

6.2 Niettegenstaande artikel 6.1, indien:

(a) WDO en de Klant zijn overeengekomen dat specifieke aan WDO betaalde bedragen worden aangewend voor de levering van bepaalde Diensten; en

(b) WDO zal die aspecten van de Diensten niet langer leveren als gevolg van zijn wijzigingen aan de Diensten in overeenstemming met zijn rechten onder Artikel 6.1,

dan zal WDO het betreffende deel van de aan hem betaalde bedragen terugbetalen.

 

7. Prijzen

7.1 Prijzen voor reis- en/of accommodatiepakketten die deel uitmaken van de Diensten zijn inclusief UK BTW (waar van toepassing), die WDO in rekening wordt gebracht onder de Tour Operators Margin Scheme. In dergelijke omstandigheden kan er geen BTW worden teruggevorderd.

7.2 WDO behoudt zich het recht voor om verzendkosten in rekening te brengen voor de levering van evenementdocumentatie en/of tickets.

7.3 WDO behoudt zich het recht voor de geadverteerde prijs voor de Diensten op elk moment voorafgaand aan het Evenement te wijzigen om een verandering in de kosten van WDO te weerspiegelen.

 

8. Tickets en evenementdocumentatie

8.1 Tickets worden tegen de nominale waarde aan de Klant geleverd, maar andere servicekosten (zoals rechten of commissie) kunnen ook in de door de Klant te betalen prijs zijn inbegrepen, in overeenstemming met artikel 3.

8.2 Evenementdocumentatie en Tickets worden normaal gesproken 7-10 dagen voor het Evenement aan de Klant verstrekt (onder voorbehoud van volledige betaling door de Klant overeenkomstig artikel 3). In sommige gevallen worden Tickets niet voorafgaand aan het Evenement verstrekt en kunnen deze op de dag van het Evenement bij de Locatie worden opgehaald. WDO zal de Klant informeren wanneer dit het geval is. Bepaalde Pakketitems, zoals reiskaarten, worden gewoonlijk per post naar een adres in het Verenigd Koninkrijk of de conciërge van een hotel gestuurd.

8.3 Tickets voor een Evenement kunnen soms worden geleverd als "Digitale Tickets". Om ons in staat te stellen de Digitale Tickets te verzenden, is het noodzakelijk dat de Klant de vereiste "Ticket App" instelt, zoals gespecificeerd door de Organisator, waarvan de details aan u zullen worden verstrekt.

8.4 Er kan geen restitutie worden verleend voor verloren "papieren" tickets, maar er zal alles aan worden gedaan om duplicaattickets te verkrijgen, hoewel er gepaste administratiekosten in rekening zullen worden gebracht voor het organiseren van dergelijke tickets.

8.5 Wanneer digitale tickets naar de klant zijn verzonden, worden de tickets geacht aan u te zijn geleverd wanneer u de bevestiging ontvangt dat de tickets beschikbaar zijn om op uw account te accepteren. WDO zal echter, waar nodig, alles in het werk stellen om u te helpen met eventuele technische problemen.

 

9. Wijzigingen in Boekingen door de Klant

9.1 Als de Klant WDO informeert over een vermindering van het aantal aanwezigen, dan:

(a) Annuleringskosten zijn verschuldigd door de Klant in overeenstemming met artikel 11 (berekend op pro rata basis); en

(b) WDO behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Klant en in dergelijke omstandigheden dient de Klant annuleringskosten te betalen in overeenstemming met artikel 11.

 

10. Beëindiging

10.1 Als de Klant:

(a) een schending van een voorwaarde van het Contract pleegt (anders dan de verplichting van de Klant om WDO te betalen, in welk geval artikel 3.3 van toepassing is) en (indien een dergelijke schending herstelbaar is) deze schending niet herstelt binnen 5 dagen nadat BSTL de Klant hiertoe schriftelijk heeft aangemaand;

(b) een stap of handeling onderneemt in verband met de ondercuratelestelling, voorlopige liquidatie of een akkoord of regeling met haar schuldeisers (anders dan in verband met een solvente herstructurering), ontbinding (vrijwillig of op bevel van de rechtbank, tenzij ten behoeve van een solvente herstructurering), de aanstelling van een curator voor haar activa of de beëindiging van haar bedrijfsactiviteiten of, indien de stap of handeling in een ander rechtsgebied wordt ondernomen, in verband met een soortgelijke procedure in het desbetreffende rechtsgebied;

(c) zijn werkzaamheden geheel of voor een wezenlijk deel opschort of dreigt op te schorten, dan wel beëindigt of dreigt te beëindigen; of

(d) de financiële positie van de Klant zodanig verslechtert dat naar de mening van WDO het vermogen van de Klant om zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst adequaat na te komen in gevaar komt,

dan kan WDO deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen door schriftelijke kennisgeving aan de Klant en zijn de Annuleringskosten van toepassing.

 

11. Annuleringsvoorwaarden

11.1 Als de Klant zijn Overeenkomst wil annuleren, moet hij een schriftelijk annuleringsverzoek indienen bij WDO ("Annuleringsverzoek") en de volgende kosten ("Annuleringskosten") is onmiddellijk betaalbaar aan WDO:

(a) Boekingen die volledig betaald zijn op het moment van boeking. 100% van het totale bedrag moet worden betaald. (Als het Annuleringsverzoek meer dan 90 dagen voor het Evenement wordt ingediend, zal WDO zijn uiterste best doen om de verliezen namens de Klant te beperken).

(b) Wanneer een Bevestigingsfactuur gefaseerde betalingen vermeldt:

     (i) Als WDO het Annuleringsverzoek 90 dagen of meer voor een Evenement ontvangt, maar voor de 'verschuldigde aanbetaling' datum vermeld op de Bevestigingsfactuur, 10% van het totale bedrag moet worden betaald.

     (ii) Als WDO het Annuleringsverzoek meer dan 90 dagen voor een Evenement ontvangt, maar na de "deposit due" datum, zoals vermeld op de factuur, de Borg is verschuldigd.

     (iii) Als WDO het Annuleringsverzoek 90 dagen of minder voor een Evenement ontvangt, ongeacht het bedrag dat door de Klant is betaald vanaf de datum waarop het Annuleringsverzoek is ontvangen, 100% van het totale bedrag moet worden betaald.

11.2 Als de Klant een verschuldigd bedrag onder het Contract niet betaalt op de vervaldatum, en WDO beëindigt vervolgens het Contract vanwege deze niet-betaling, dan wordt de Klant geacht de Boeking te hebben geannuleerd als gevolg van de niet-betaling, in overeenstemming met Artikel 3.3. Annuleringskosten zijn dan verschuldigd in overeenstemming met Artikel 11.1.

 

12. Aansprakelijkheid

12.1 Niets in dit Contract zal de aansprakelijkheid van een Partij beperken of uitsluiten:

(a) voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door haar nalatigheid of de nalatigheid van haar werknemers, agenten of onderaannemers;

(b) wegens fraude of een bedrieglijke voorstelling van zaken; of

(c) voor schending van de voorwaarden die worden geïmpliceerd door artikel 2 van de Supply of Goods and Services Act 1982 (titel en rustig bezit) of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden beperkt of uitgesloten door het toepasselijk recht.

12.2 Behoudens Clausule 12.1 is WDO onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor het volgende, hetzij contractueel, door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins:

(a) verlies van inkomsten of verwachte inkomsten;

(b) verlies van besparingen of verwachte besparingen;

(c) verlies van zakelijke kansen;

(d) verlies van winst of verwachte winst;

(e) verspilde uitgaven, of

(f) indirecte of gevolgschade.

12.3 WDO aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor:

(a) wijzigingen in de datum, aanvangstijd of planning van een Evenement;

(b) de levering, kwaliteit, prestaties, veiligheid van een Evenement;

(c) verlies of schade geleden door de Klant op of in verband met een Evenement, inclusief verlies, schade of diefstal van persoonlijke eigendommen;

(d) enig verlies van gemak of genot geleden door de Klant in verband met een Evenement; of

(e) schending door de Organisator of de Leverancier van hun algemene voorwaarden,

behalve voor zover een dergelijke aansprakelijkheid niet wettelijk kan worden beperkt.

12.4 Behoudens artikel 12.1 is de maximale totale aansprakelijkheid van WDO op grond van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins, hoe dan ook ontstaan, onder of in verband met deze Overeenkomst beperkt tot de bedragen die onder deze Overeenkomst van de Klant zijn ontvangen.

 

13. Gegevensbescherming en privacy

13.1 WDO verzamelt, bewaart en verwerkt persoonlijke gegevens in overeenstemming met het privacybeleid en de GDPR-richtlijnen, die op verzoek beschikbaar zijn.

13.2 Als u op enig moment uw gegevens wilt bijwerken of verwijderen, neem dan contact met ons op.

 

14. Algemeen

14.1 Overdracht en andere transacties.

(a) WDO mag zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst toewijzen, overdragen, hypothekeren, belasten, uitbesteden, in sublicentie geven, een trust over verklaren of op een andere manier handelen. Als WDO dit recht uitoefent, zal het de Klant hiervan schriftelijk in kennis stellen.

(b) De Klant mag zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet toewijzen, overdragen, verhypothekeren, belasten, uitbesteden, in sublicentie geven, er een trust op vestigen of op een andere manier met zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst omgaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WDO.

14.2 Verdere zekerheid. Op eigen kosten zal elke Partij, en zal zij alle redelijke inspanningen leveren om te bewerkstelligen dat een noodzakelijke derde partij onverwijld die documenten zal uitvoeren en die handelingen zal verrichten die nodig zijn om het Contract volledig ten uitvoer te brengen.

14.3 Volledige overeenkomst.

(a) Het Contract vormt de volledige overeenkomst tussen de Partijen en vervangt en vernietigt alle eerdere overeenkomsten, beloften, toezeggingen, garanties, verklaringen en afspraken tussen hen, hetzij schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het onderwerp ervan.

(b) Elke Partij stemt ermee in dat zij geen rechtsmiddelen zal hebben met betrekking tot enige verklaring, toezegging, verzekering of garantie (ongeacht of deze onschuldig of door nalatigheid is gedaan) die niet in het Contract is opgenomen. Elke Partij stemt ermee in dat zij geen aanspraak kan maken op een onschuldige of nalatige verkeerde voorstelling van zaken op basis van een verklaring in het Contract.

14.4 Variatie. Geen enkele wijziging van deze Algemene Voorwaarden of het Contract zal van kracht zijn tenzij deze schriftelijk is en ondertekend is door de Partijen (of hun bevoegde vertegenwoordigers).

14.5 Rechten van derden. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, geven deze Algemene Voorwaarden geen aanleiding tot rechten op grond van de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 om enige voorwaarde van deze Algemene Voorwaarden of het Contract af te dwingen.

14.6 Overmacht.

(a) Geen van de Partijen is in overtreding van deze Algemene Voorwaarden, noch is zij aansprakelijk voor vertraging in de uitvoering, of het niet uitvoeren, van een van haar verplichtingen onder het Contract indien deze vertraging of het niet uitvoeren het gevolg is van een Geval van Overmacht. In dergelijke omstandigheden wordt de tijd voor nakoming verlengd met een periode die gelijk is aan de periode waarin nakoming van de verplichting is vertraagd of niet is nagekomen als gevolg van de Gebeurtenis van Overmacht.

(b) Indien de Gebeurtenis van Overmacht de nakoming van de verplichtingen van één van beide Partijen verhindert, belemmert of vertraagt gedurende een ononderbroken periode van meer dan 4 weken, kan de Partij die niet getroffen wordt door de Gebeurtenis van Overmacht dit Contract beëindigen door schriftelijke kennisgeving aan de getroffen Partij.

(c) Om twijfel te voorkomen is dit artikel 14.6 niet van toepassing indien een Evenement wordt geannuleerd, uitgesteld of opgegeven. In dergelijke omstandigheden is artikel 5 van toepassing.

14.7 Kennisgevingen. Kennisgevingen of andere mededelingen aan een Partij op grond van of in verband met deze Voorwaarden dienen schriftelijk te geschieden, gericht aan die Partij op haar statutaire zetel of een ander adres dat die Partij schriftelijk aan de andere Partij heeft opgegeven in overeenstemming met dit artikel, en dienen persoonlijk te worden afgeleverd, of te worden verzonden per vooruitbetaalde eersteklas post of een andere bezorgdienst die de volgende werkdag bezorgt, of per commerciële koerier of e-mail.

14.8 Toepasselijk recht. Deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen of vorderingen (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) die voortvloeien uit of in verband staan met deze Algemene Voorwaarden of het onderwerp of de totstandkoming ervan, worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het recht van Engeland en Wales.

14.9 Handelsnaam: WimbledonDebentureOwners.com is een handelsnaam van Belgravia Sports Travel Ltd (Geregistreerd nummer: 12294972 Engeland & Wales).

14.10 Bevoegdheid. Elke Partij stemt er onherroepelijk mee in dat de rechtbanken van Engeland en Wales exclusief bevoegd zijn om geschillen of vorderingen te beslechten (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden of het onderwerp of de totstandkoming daarvan.

 

©2024 Belgravia Sports Travel Ltd, handelend onder de naam WimbledonDebentureOwners.com. Alle rechten voorbehouden.

nl_NL